بایگانی

Posts Tagged ‘دیش’

دانلود جدیدترین نرم افزار های آیکلاس وهایویژن

برای دریافت جدید ترین نرم افزارهای آیکلاس و هایویژن به ادامه مطلب بروید

HV-100XPVRII
HV_Z5_TWIN_PVR_CAS_E
07-04-2011
HV-9191FTA USB 3
160Z3USB_FTA
07-04-2011
HV-9191X USB 3
HV-5151X USB 3
HV-9090X USB 3

160Z3USB_CAS
07-04-2011
HV-9090X Plus 3 
160Z3_CAS
07-04-2011
HV-9090FTA Plus 3
160Z3_FTA
07-04-2011
HV-9090XII
160Z3_2CAS
07-04-2011
HV-9090XII USB 3
160Z3USB_2CAS
07-04-2011
HV-100XCI
160Z3_CASCI
07-04-2011
HV-9090X Max
5105ST3_CAS
07-04-2011
HV-9090
160Z4_CAS
07-04-2011
CH-9090X USB
160Z4USB_CAS
07-04-2011
HV-9090X Plus 5
GG-9000X PlusDS-100X

160Z5_CAS
07-04-2011
HV-9191FTA USB 5
160Z5USB_FTA
07-04-2011
HV-9191X USB 5
HV-5151X USB 5CH-9191X
5000X Plus USB

160Z5USB_CAS
07-04-2011
DS-150X USB
DIGI_CAS
07-04-2011
HV-9191XCI USB 5
5000XCI Plus USBDS-150XCI USB

160Z5USB_CASCI
07-04-2011
GG-9000IIX
VZ-8100 2CXDS-100XX

160Z5_2CAS
07-04-2011
5000X2 plus USB
160Z5USB_2CAS
07-04-2011
VZ-8100 2CIXU
160Z5USB_2CASCI
07-04-2011
HV-9090XCI Plus 5
DS-100XCI

160Z5_CASCI
07-04-2011
9595X PVR
9696X PVR9090X PVR
9191X PVR
5151X PVR

29E3USB_CAS
07-04-2011
9595FTA PVR
9696FTA PVR

29E3_FTA
07-04-2011
9595XII PVR
29E3USB_2CAS
07-04-2011
9696 PVR HDMI
9797 PVR HDMI

29E3USB_CAS_HDMI
07-04-2011
9700X PVR
9595X PVR Plus

S29E3USB_CAS
07-04-2011
8080X Plus
29C4_CAS(HI1)
07-04-2011
9900FTA
29C3_FTA
07-04-2011
8080FTA
29C4_FTA
07-04-2011
9900X
29C3_CAS
07-04-2011
9797XN PVR XviD
9797XS PVR XviD9898XS PVR XviD

29D3USB_CAS
07-04-2011
9797 FTA PVR HDMI
29E3USB_FTA_HDMI
07-04-2011
A9A9 PVR HDMI
K9K9 PVR HDMI

29E3B1A3USB_CAS_HDMI
07-04-2011
INT 9797 PVR HDMIINT 9898 PVR HDMI INT A9A9 PVR HDM
29E4USB_L_CAS_HDMI
19-02-2011
HD 9090XII UltimaPVR
180Z4USB_L_2CAS_NOCI
07-04-2011
HD 9090X Ultima PVR
180Z4USB_L_CAS_NOCI
07-04-2011
HD 9696 PVR
XviD
HD 9797XS PVR XviD   

180Z4USB_L
07-04-2011
HD 9696 PVR
XviD

180Z4USB
07-04-2011
TWIN HD PVR
HD_TWIN
07-04-2011
HD 9090X
Ultima

HD USB-PVR
07-04-2011
9000 XP HD.com
HD USB-PVR L
Advertisements

نایل ست به مرکزیت تل استار 12

 

شما اول باید دیش تل استار 12 را با توجه به اموزش های که در پست های قبل دادم نصب کنید
فاصله مرکز ال ان بی تل استار تا مرکز ال ان بی نایلست 9 سانتی متر است
در این عکس از دو ال ان بی جدا گانه استفاده شده است

یکی از ال ان بی ها که سفید رنگ است و درمرکز دیش قرار داره ال ان بی eurostar است و ساعت این ال ان بی برای ماهواره تل استار 5 است

ولی ال ان بی توسی رنگ ال ان بی استرانگ است که برای نایلست ساعتش 3 است

اگر ا جلو به دیش نگاه کنید مایبینید که ال ان بی نایل ست در سمت چپ و پایین ال ان بی تل استار بسته میشود

برای تنظیم دیش تل استار ازاین فرکانس استفاده کنید 11494 عمودی 17469

برای تنظیم ال ان بی نایلست از فرکانس 11747 عمودی 27500استفاده کنید